UMWDkontaktmapa serwisu
  POKL » Indywidualizacja nauczania kl. I-III

Indywidualizacja nauczania kl. I-III

Wersja do wydruku

 

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej

 

Informujemy, że Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego rozpoczął przygotowania do wdrażania projektu systemowego: Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej w kontekście wdrażania nowej podstawy kształcenia ogólnego .

Krajowa koncepcja realizacji tego projektu, opracowana przez Instytucję Zarządzającą PO KL w porozumieniu z Ministerstwem Edukacji Narodowej, zakłada, że projekt będzie realizowany w trybie systemowym przez IP lub IP2, a projektodawcami będą organy prowadzące szkoły podstawowe.

Ogólne założenia realizacji projektu ujęte zostały w Zasadach przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych w zakresie indywidualizacji nauczania realizowanych przez organy prowadzące szkoły w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zatwierdzonych przez IZ PO KL 23 kwietnia br. Dokument ten przewiduje możliwość uszczegółowienia warunków realizacji projektu systemowego i z tej możliwości skorzystała tutejsza Instytucja Pośrednicząca.

Regionalna koncepcja, przyjęta przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego decyzją 8 lutego br., zakłada przeprowadzenie jesienią 2010 r. tylko jednego naboru wniosków o dofinansowanieprojektu, który obejmie całość alokacji przeznaczonej dla Dolnego Śląska, czyli kwoty 39.693.983,00 zł. Oznacza to, że beneficjenci, którzy teraz nie zaaplikują o środki, będą pozbawieni tej możliwości w latach następnych.

Jest to istotne z tego względu, że projekt Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych (…) jest kluczowym elementem prowadzonej obecnie polityki oświatowej i nieprzystąpienie do niego może wpłynąć na realizację nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych (ujętej w Ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty). Dzięki niemu szkoły będą wspomagane w procesie edukacji uwzględniającym indywidualną pracę z dzieckiem i wspieranie jego osobistego rozwoju. Przystąpienie do realizacji tego projektu umożliwi sfinansowanie dodatkowych zajęć (m.in. zajęć dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, specjalistycznych zajęć terapeutycznych dla dzieci niepełnosprawnych, zajęć rozwijających zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych) oraz doposażenie bazy dydaktycznej szkoły w materiały i sprzęt specjalistyczny.

Pozostałe, szczegółowe zasady aplikacji i realizacji projektów systemowych w naszym województwie, przedstawione zostaną przez IP podczas spotkań informacyjnych skierowanych do przedstawicieli szkół podstawowych i podmiotów prowadzących szkoły podstawowe, które zaplanowaliśmy na maj i czerwiec br.

 

Zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych w zakresie indywidualizacji nauczania realizowanych przez organy prowadzące szkoły w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (23 kwietnia 2010 r.).
Dokument do pobrania

 

Podział środków przeznaczonych na realizację projektu systemowego „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej w kontekście wdrażania nowej podstawy kształcenia ogólnego” - więcej informacji

 

 

Zakończenie naboru wniosków o dofinansowanie projektów systemowych „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III”

więcej

2010-11-02Wydłużenie terminu naboru wniosków o dofinansowanie projektów systemowych „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III”

więcej

2010-10-19Zmiana załącznika nr 6.16 Dokumentacji naboru do projektów systemowych.

więcej

2010-10-07Stanowisko Ministerstwa Rozwoju Regionalnego odnośnie wydatków kwalifikowalnych w ramach wsparcia objętego cross-financingiem oraz materiałów dydaktycznych

więcej

2010-10-04Zmiana załącznika nr 6.16 Dokumentacji naboru do projektów systemowych

więcej

2010-10-01Stanowisko Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w sprawie podziału nakładów na IV i V Standard kształcenia ogólnego dla klas I-III w ramach Indywidualizacji nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych

więcej

2010-09-29Odpowiedź Ministerstwa Edukacji Narodowej na pytania dotyczących Indywidualizacji nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych

więcej

2010-09-27Stanowisko Kuratorium Oświaty we Wrocławiu w sprawie prowadzenia zajęć z dziećmi w soboty i niedziele oraz w ferie letnie i zimowe

więcej

2010-09-24Zatrudnianie i wynagradzanie nauczycieli w ramach projektu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych

więcej

2010-09-21Rozpoczęcie naboru wniosków w ramach projektu systemowego „Indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej w kontekście wdrażania nowej podstawy kształcenia ogólnego”

więcej

2010-08-04Pytania ze spotkań informacyjnych dotyczących projektu systemowego „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej”

więcej

2010-06-10Pytania ze spotkania informacyjnego z dnia 19.05.2010 r. dotyczącego projektu systemowego Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej

więcej

2010-05-26Prezentacje ze spotkań informacyjnych i odpowiedzi na pytania dot. Projektu systemowego Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III i szkół podstawowych

więcej

2010-05-21 

 

 

 

Stopka