OFICJALNY SERWIS DOLNEGO ŚLĄSKA

Dolnośląskie Małe Granty – zakończył się nabór wniosków

Działasz w grupie nieformalnej? Masz pomysł? Chcesz wesprzeć, integrować i wzmacniać lokalną społeczność? Chcesz zaprosić mieszkanki i mieszkańców do zaangażowania się w lokalne działania? Program Dolnośląskie Małe Granty jest dla Ciebie.

Program Dolnośląskie Małe Granty, w którym przyznawane są granty na inicjatywy społeczne realizowane na Dolnym Śląsku 11 kwietnia kończy nabór wniosków. Twoja grupa nieformalna ma szansę skorzystać z dotacji do 5 000 zł.

Dolnośląskie Małe Granty to program aktywizujący mieszkańców Dolnego Śląska, którzy działają nieformalnie, a mają dobry pomysł i chcą zrobić coś dla innych. Od 2017 roku na ten cel Samorząd Województwa przeznaczył już 2 miliony złotych. W tym roku w puli na projekty w ramach Dolnośląskich Małych Grantów jest 300 tysięcy złotych. Bardzo BARDZO zachęcam do aplikowania w konkursie i działania na rzecz swojej Małej Ojczyzny – mówi Krzysztof Maj Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego

Dolnośląskie Małe Granty 2023

Główne działania w ramach Dolnośląskich Małych Grantów polegają na udzielaniu finansowego i merytorycznego wsparcia grupom nieformalnym w postaci przyznania dotacji na realizację ich własnych projektów w środowisku lokalnym, w podziale na 5 okręgów:

 • jeleniogórski,
 • wałbrzyski,
 • legnicki,
 • wrocławski
 • miasto Wrocław.
Dolnośląskie Małe Granty 2023

Projekty można realizować w jednej z poniższych sfer pożytku publicznego:

 • podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 • działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
 • działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 • nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
 • działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
  kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
 • ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
  turystyki i krajoznawstwa;
 • promocji i organizacji wolontariatu;
 • działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
 • przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
 • działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami;
 • działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz integracji cudzoziemców;
 • działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
 • pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w krajui za granicą;
 • inne.

Złóż wniosek w IX edycji DMG!
PRZEJDŹ DO GENERATORA WNIOSKU

Dolnośląskie Małe Granty harmonogram:

 • od 27 marca do 11 kwietnia 2023 roku
  nabór wniosków
   
 • 8 maja 2023 roku
  publikacja listy rankingowej
   
 • od 15 maja do 15 września 2023 roku
  realizacja projektów
   
 • po zakończeniu działań w projekcie
  do 10 dni na sprawozdania merytoryczne

Ostatnie artykuły

Skip to content