OFICJALNY SERWIS DOLNEGO ŚLĄSKA

Dolny Śląsk stawia na profilaktykę zdrowia. Trzy nowe programy zdrowotne w tym program skierowany do dzieci

Samorząd Województwa Dolnośląskiego ogłosił trzy konkursy na realizatorów programów polityki zdrowotnej na lata 2023-2025. Programy dotyczą profilaktyki osteoporozy, zachowania płodności u pacjentów leczonych onkologicznie oraz wczesnego wykrywania wad rozwojowych u noworodków i niemowląt. Programy sfinansowane zostaną z budżetu Województwa Dolnośląskiego. Ich wartość to 6,7 mln zł. Wsparciem objętych zostanie 15 tys. osób.

Stawiamy na profilaktykę, dlatego uruchamiamy kolejne programy zdrowotne. Naszą szczególną uwagę przywiązujemy do zdrowia najmłodszych mieszkańców Dolnego Śląska. Rozpoczynamy realizację programu, którego celem jest wykrywanie wad rozwojowych u dzieci. Działania adresujemy również do osób leczonych onkologicznie oraz osób narażonych na chorobę, jaką jest osteoporoza – mówi Marcin Krzyżanowski Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego.

Samorząd Województwa Dolnośląskiego stawia na profilaktykę zdrowia. Ogłoszono trzy nowe programy w tym program skierowany do dzieci. fot. Biuro Prasowe UMWD

Realizatorem programu polityki zdrowotnej może być podmiot wykonujący działalność leczniczą lub oferent, którego partnerem jest podmiot wykonujący taką działalność. Realizator musi dysponować odpowiednim sprzętem i aparaturą medyczną oraz personelem medycznym. Programy zostały opracowane na podstawie rekomendacji Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Termin składania dokumentów trwa do 23 marca 2023r.

Konkurs na realizatora „Programu polityki zdrowotnej w zakresie wczesnego wykrywania wad rozwojowych u noworodków i niemowląt – poprawa opieki perinatalnej na terenie Województwa Dolnośląskiego” na lata 2023-2025

Programem zostaną objęte noworodki i niemowlęta z wadą rozwojową lub podejrzeniem zaburzenia w rozwoju urodzone w latach 2023-2025 z terenu województwa dolnośląskiego. Budżet programu to 3 mln zł.

W Polsce rocznie rodzi się około 7 tysięcy dzieci z co najmniej jedną poważną wadą rozwojową (www.rejestrwad.pl). W województwie dolnośląskim w latach 2019-2021 urodziło się 77066 dzieci, w tym 2097 z wrodzonymi wadami rozwojowymi. W 2021 roku na 24431 urodzeń, 656 dzieci urodziło się w wadami wrodzonymi. Definicja wrodzonej wady rozwojowej jest bardzo szeroka i obejmuje każdą nieprawidłowość anatomiczną i funkcjonalną obecną przy urodzeniu, jednak nie zawsze rozpoznawalną w okresie noworodkowym.

Najważniejszym celem programu jest realna poprawa opieki perinatalnej na terenie Województwa Dolnośląskiego w zakresie:

– wczesnej wykrywalności wad i zaburzeń rozwojowych u noworodków i niemowląt,

– wprowadzenia kompleksowej i skoordynowanej opieki (poprzez konsylia lekarskie),

– holistycznej opieki uwzględniającej opiekę psychologiczną nad całą rodziną pacjenta oraz wsparcie formalno-logistyczne dla rodziców dziecka z wadą rozwojową w jego pierwszym okresie życia.

W ramach Programu ważnym elementem będzie koordynacja działania wokół pacjenta przez Koordynatora Programu oraz Konsylium specjalistów. Konsylia muszą być zakończone wydaniem rodzicowi karty zawierającej zalecenia konsultantów, w tym proponowaną diagnostykę i miejsce wykonania konsultacji i z uwzględnieniem miejsca zamieszkania rodziny.

Konsylia wielospecjalistyczne przyspieszą postawienie właściwej diagnozy medycznej

u dziecka z zaburzeniem rozwoju, natomiast opieka psychologiczna oraz wsparcie formalno-logistyczne dla całej rodziny pacjenta poprawi jakość życia rodziny.

Szczegółowe informacje TUTAJ

Konkurs na realizatora „Programu polityki zdrowotnej w zakresie zachowania płodności u pacjentów leczonych onkologicznie na terenie Województwa Dolnośląskiego” na lata 2023-2025

Program w latach 2023 – 2025 skierowany będzie do kobiet w wieku 18-40 lat ze zdiagnozowaną chorobą onkologiczną bądź hematologiczną. Budżet programu to 2,2 mln zł.

W Programie zaplanowano realizację 5 części:

Część I – Kampania informacyjno-promocyjna,

Część II – Nabór do programu,

Część III – Szkolenia kadry medycznej,

Część IV – Edukacja zdrowotna dla pacjentów onkologicznych i hematologicznych w

wieku prokreacyjnym,

Część V – Krioprezerwacja tkanki jajnika oraz jej autotransplantacja.

Jedną z możliwych procedur zabezpieczenia płodności jest krioprezerwacja fragmentów jajnika u kobiet. Jest to metoda, dzięki której możliwe jest długotrwałe przechowywanie fragmentów tkanek w postaci zamrożonej. Pobranie tkanki jajnika wykonuje się przy użyciu techniki laparoskopowej. Następnie poddaje się je kriokonserwacji, a po wyleczeniu choroby nowotworowej można wszczepić je ponownie.

Niepłodność i przeciwdziałanie jej u pacjentów onkologicznych jest obecnie często podnoszonym tematem. Niepłodność lub znaczne ograniczenie płodności, związane są nie tylko z przebiegiem samej choroby nowotworowej, ale w głównej mierze spowodowane są terapią przeciwnowotworową. Obecny postęp medycyny pozwala na wykorzystanie szansy na zachowanie płodności, co wcześniej wydawało się niemożliwe, zwłaszcza dla chorych onkologicznie.

Przewiduje się, że w programie rocznie uczestniczyć będzie 2325 osób, w tym: 2000 osób uczestniczyć będzie w zajęciach edukacyjnych, 100 pacjentów skorzysta z indywidualnych konsultacji specjalistycznych, 100 pacjentów onkologicznych i hematologicznych skierowanych zostanie do zabiegu krioprezerwacji tkanki jajnika, w tym 25 zabezpieczy swoją płodność poprzez krioprezerwację. 100 pracowników ochrony zdrowia uczestniczyć będzie w szkoleniu.

Zachorowalność na nowotwory złośliwe w Polsce w ciągu ostatnich trzydziestu lat wzrosła ponad dwukrotnie. Nowotwory są drugą przyczyną zgonów w Polsce.

Wśród mężczyzn w województwie dolnośląskim najczęściej występującymi nowotworami są: nowotwory płuc stanowiące około jedną piątą zachorowań, nowotwory gruczołu krokowego (17,8%), jelita grubego (7,3%), pęcherza moczowego (7,3%).

Natomiast u kobiet na terenie Dolnego Śląska najczęstszym nowotworem jest rak piersi

stanowiący ponad jedną piątą zachorowań. Kolejno plasują się nowotwory płuc (12,5%),

trzonu macicy (6,7%) jelita grubego (6,1%).

Szczegółowe informacje TUTAJ

Konkurs na realizatora „Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców województwa dolnośląskiego” na lata 2023-2025.

Osteoporoza jest chorobą, która występuje u co czwartej kobiety w wieku pomenopauzalnym i u 15% mężczyzn w starszym wieku. Całkowite ryzyko złamań u kobiet wynosi 30-40%, natomiast u mężczyzn około 20%.

Osteoporoza to choroba układu kostnego związana z niską masą kostną, która przyczynia się do zwiększonej podatności na złamania. W Polsce problem ten dotyka 2,1 mln osób, z czego 1,7 mln stanowią kobiety. W 2012 roku liczba ta wynosiła 1,92 mln, natomiast w 2018 roku już 2,12 mln. Większość tej grupy stanowiły kobiety.

Budżet programu to 1,5 mln zł. Działaniami ma zostać objętych 5300 osób. W ramach programu polityki zdrowotnej będą prowadzone:

  • działania informacyjno-edukacyjne,
  • oszacowanie 10-letniego ryzyka złamania kości metodą FRAX – w przypadku wyniku równego lub wyższego niż 5% uczestnik otrzymuje informację zwrotną o zakwalifikowaniu do pomiaru DXA,
  • badanie densytometryczne – działania są skierowane do uczestników programu, którzy skorzystali z edukacji zdrowotnej i uzyskali wynik FRAX ≥5%. Pomiar densytometrii DXA jest dokonywany na szyjce kości udowej,
  • konsultacja lekarska – po wykonaniu badania densytometrycznego, każdy uczestnik

programu odbywa wizytę lekarską – niezależnie od wyniku badania. W trakcie tej wizyty, lekarz omawia z uczestnikiem wynik badania DXA. Następnie wykonuje ponowną ocenę ryzyka złamania z użyciem narzędzia FRAX. W przypadku braku osteoporozy pacjent informowany jest o wyniku ujemnym (tj. brak stwierdzonej osteoporozy). W przypadku wykrycia osteoporozy uczestnik kierowany jest do leczenia w ramach świadczeń gwarantowanych finansowanych przez NFZ. W czasie konsultacji lekarz przekazuje pacjentowi informację na temat jego bieżącego stanu zdrowia, zalecenia odnośnie dalszego postępowania oraz wskazuje wszystkie dostępne ścieżki postępowania specjalistycznego w ramach systemu opieki zdrowotnej,

  • szkolenia personelu medycznego.

Szczegółowe informacje TUTAJ

Ostatnie artykuły

Skip to content