OFICJALNY SERWIS DOLNEGO ŚLĄSKA

Program Wsparcia Rad Seniorów na Dolnym Śląsku

Samorząd Województwa Dolnośląskiego ogłosił Program Wsparcia Rad Seniorów na Dolnym Śląsku. Wsparcie finansowe w ramach Programu jest przeznaczone dla gmin i powiatów z terenu województwa dolnośląskiego, przy których została powołana rada seniorów. Pula wsparcia, którą Samorząd Województwa przeznacza na ten cel to 500 tyś. zł.

Pomocą finansową ze środków budżetu Województwa, w formie dotacji celowej mogą zostać objęte zadania własne gmin, powiatów o charakterze bieżącym, będące inicjatywą rady seniorów. Samorządy mogą uzyskać pomoc finansową w wysokości do 10 tyś zł. 

Samorząd Województwa Dolnośląskiego realizuje liczne projekty, które są skierowane do seniorów, takie jak: usługi asystenta, Dzienne Domy Opieki Medycznej, działania integrujące oraz podnoszące kompetencje. Oddziaływanie poprzez gminne i powiatowe rady seniorów ma znaczący wpływ na aktywność osób starszych, a tym samym przeciwdziałanie zjawiskom wykluczającym tę grupę społeczną.

– Rady Senioralne odgrywają ważną rolę w budowaniu lokalnej i regionalnej polityki senioralnej. Jako samorząd województwa wspieramy seniorów, dostrzegamy ich potrzeby oraz podejmujemy działania służące ich integracji. Jednym z tych działań jest nowo ogłoszony Program Wsparcia Rad Seniorówmówi Marcin Krzyżanowski Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego.

Celem Programu Wsparcia Rad Seniorów na Dolnym Śląsku jest podnoszenie kompetencji członków rad seniorów, wymiana dobrych praktyk między radami, uświadamianie potrzeb partycypacji osób starszych w życiu obywatelskim, określenie potrzeb rad seniorów w zakresie wsparcia działalności w środowisku lokalnym, budowanie i rozwój polityki senioralnej na Dolnym Śląsku, integracja i aktywizacja osób starszych, a także zapobieganie ich wykluczaniu.

Termin składania wniosków w terminie od 14.02.2023 r. do 31.03.2023 r.

Ostatnie artykuły

Skip to content