OFICJALNY SERWIS DOLNEGO ŚLĄSKA

Wsparcie funkcjonowania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych na Dolnym Śląsku

Na Sesji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Radni zdecydowali o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie funkcjonowania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych na Dolnym Śląsku. Łączna kwota wsparcia wynosi 3,6 mln zł.

W ostatnich latach problemy emocjonalne, psychiczne i psychologiczne dzieci i młodzieży dramatycznie się pogłębiły. Zauważalny jest również gwałtowny wzrost wydawanych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego raz opinii. Celem oferowanego wsparcia jest rozwój pomocy i wsparcia udzielanego przez poradnie, których prace organizują jednostki samorządu terytorialnego.

– Często zbyt późne rozpoznanie potrzeb dziecka, jego problemów oraz brak odpowiednich narzędzi do diagnozy sprawiają, że pozostaje ono bez odpowiedniego wsparcia i pomocy. Chcemy wspomóc publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne, by jeszcze sprawniej mogły nieść pomoc dzieciom oraz rodzicom w każdej części Dolnego Śląska. – mówiWicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Marcin Krzyżanowski. 

Publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne udzielają dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowywaniem i kształceniem podopiecznych. Placówki wspomagają także przedszkola, szkoły oraz placówki w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Pomoc udzielana przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną jest dobrowolna i nieodpłatna.

Do zadań publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych należą:

  • diagnozowanie dzieci i młodzieży
  • wydawanie opinii i orzeczeń dotyczących kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży
  • udzielanie pomocy bezpośredniej uczniom oraz rodzicom
  • realizacja zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno-wychowawczych
  • wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek.

Celem projektu jest zwiększenie dostępności do wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla dzieci i młodzieży, a w szczególności na:

  1. Udzielanie dzieciom, młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
  2. Realizację szczegółowych zadań wynikających z przepisów dotyczących zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych;
  3. Doposażenie poradni, w tym zakup narzędzi diagnostycznych i sprzętu diagnostycznego;
  4. Bieżące funkcjonowanie poradni


Wśród podmiotów, które otrzymają dofinansowanie na funkcjonowanie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych znajduje się 30 jednostek samorządu terytorialnego- wszystkie powiaty oraz miasta na prawach powiatu na Dolnym Śląsku (Jelenia Góra, Wrocław, Wałbrzych oraz Legnica).

Ostatnie artykuły

Skip to content